Rekrutacja 2020/2021

PUBLIKACJA LIST DZIECI PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH ORAZ POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

W piątek 22 maja br. w przedszkolach i szkołach podstawowych (również na stronach internetowych tych placówek)
zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
Informacja ta będzie również dostępna w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

Postępowanie odwoławcze rozpocznie się w piątek 22 maja br.

Zgodnie z art. 158 ust. 6–9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.):

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej w przedszkolu/szkole z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.
 2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów.
 3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Odwołania można przesłać na adres e-mail placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

 

 

Potwierdzenie woli zapisu

12 maja 2020 r. o godz. 13.00 w przedszkolach i w szkołach podstawowych zostały opublikowane

listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Informacja o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu kandydata będzie również dostępna w systemie rekrutacyjnym po zalogowaniu się na koncie dziecka:

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, w terminie od 12 do 20 maja br.(do godz. 16.00) potwierdzają wolę zapisu do przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Wolę zapisu można potwierdzić:

 • elektronicznie w systemie rekrutacyjnym – po zalogowaniu się na konto kandydata, należy ,,kliknąć” przycisk “Potwierdź wolę zapisu w placówce”

lub

 • przesyłając skan/zdjęcie potwierdzenia woli zapisu na adres mailowy przedszkola/szkoły do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Elektroniczne potwierdzenie woli zapisu jest wystarczające i nie wymaga przesłania na adres mailowy przedszkola/szkoły skanu/zdjęcia potwierdzenia woli.

Niepotwierdzenie woli zapisu jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

22 maja 2020 roku zgodnie z harmonogramem opublikowane zostaną

listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 

 

 

PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI

Rodzice, którzy nie zarejestrowali wniosków w systemie i nie przesłali ich do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru

będą mogli to zrobić w terminie do 23 kwietnia br.

Możliwość rejestracji wniosków w systemie rekrutacyjnym zostanie ponownie uruchomiona 30 marca br. o godz. 13.00.

Do 23 kwietnia br. przedłużono również termin na uzupełnienie braków we wnioskach już złożonych.

Dokumenty można przesłać na adres e-mail placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.
Rodzice, którzy już złożyli wnioski nie muszą ponownie ich składać.

nowy_harmonogram_rekrutacji_do_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych_w_szkolach_podstawowych_na_rok_szkolny_2020_2021 (1)

 

SZANOWNI RODZICE

ZMIANA ZASAD REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM W POLSCE

Wnioski przyjmowane będą do 20 marca. Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów:

1. Wysłanie skanu wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres  placówki. Adresy mailowe i numery telefonów placówek  można znaleźć na stronach przedszkoli lub na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl W zakładce Edukacja warszawska/ szkoły i placówki publiczne w zestawieniu w pliku excel.

2. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki. W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk,  ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego – 1.5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

W wypadku niemożności otrzymania z zakładu pracy zaświadczenia, placówki będą przyjmować oświadczenia rodziców o ich późniejszym dostarczeniu dokumentów.
W nadchodzących dniach będziemy państwa informować o kolejnych krokach.

Instrukcja składania wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola

Drodzy rodzice! Prosimy o zapoznanie się z instrukcją składania wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/2021:

 1. Zdezynfekuj dłonie płynem antyseptycznym,
 2. Przeczytaj i podpisz klauzulę informacyjną w związku ze składaniem w placówce wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola (dostępną na miejscu w placówce)
 3. Wniosek oraz dokumenty potwierdzające kryteria i klauzulę informacyjną włóż do koszulki i umieść w pojemniku,
 4. Zadzwoń i poinformuj pracownika, że zostawiłeś dokumenty w pojemniku. Poczekaj na pracownika w celu otrzymania potwierdzenia złożenia wniosku.

Wniosek oraz dokumenty potwierdzające kryteria zostanie sprawdzony i zaakceptowany w ciągu 5 dni od dnia złożenia. W przypadku braku dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów – kryterium, które nie zostanie potwierdzone, nie będzie uwzględnione w rekrutacji.

Kryterium dotyczące zatrudnienia obojga rodziców może zostać uznane pod warunkiem dostarczenia zaświadczeń o zatrudnieniu do dnia 31 marca br. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się do złożenia stosownego zaświadczenia do dnia 31 marca br.
Zaświadczenia o zatrudnieniu należy dostarczyć drogą elektroniczną (skan lub zdjęcie dokumentu), na adres e-mail ; dyrektor @przedszkole76.waw.pl. W treści wiadomości prosimy podać imię i nazwisko dziecka, którego dokument dotyczy.

 

 

UWAGA ZMIANA GODZIN PRACY SEKRETARIATU

SEKRETARIAT PRZEDSZKOLA BĘDZIE CZYNNY

W GODZ 10.00 – 13.00

 

Szanowni Rodzice,

Poniżej znajdziecie Państwo informacje na temat rekrutacji

do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez

m.st. Warszawę na rok szkolny 2020/2021.

Harmonogram rekrutacji

Kryteria rekrutacji

Zasady rekrutacji

Kryterium_dochodowe

3 marca 2020 r. o godz. 13.00

zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rodzice będą mogli wprowadzić do systemu dane dziecka i dokonać rejestracji

wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Zarejestrowany wniosek należy wydrukować, podpisać  i złożyć w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z zasadami oraz harmonogramem rekrutacji.

Skip to content