Rekrutacja 2024/2025

W czwartek, 9 maja 2024 r. o godz. 13.00
w przedszkolach i szkołach podstawowych zostaną wywieszone listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
Informacja ta będzie również dostępna w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka pod adresem:

rekrutacje-warszawa.pzo.edu.pl

Postępowanie odwoławcze rozpocznie się w czwartek, 9 maja 2024 r. o godz. 13.00.
Zgodnie z art. 158 ust. 6 – 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

(Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.), rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

 • Wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola/szkoły.

[!] Rodzice mają na to 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 • Po otrzymaniu uzasadnienia wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

[!] Rodzice mają na to 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Wniosek o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka oraz odwołanie do dyrektora przedszkola/szkoły rodzice mogą złożyć za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego – po zalogowaniu się na koncie dziecka.

Sposób złożenia elektronicznego odwołania opisany jest w instrukcji do systemu rekrutacyjnego w zakładce „Pliki do pobrania. Instrukcja”.

 

 

 

 

25 kwietnia 2024 r. o godz. 13:00
w przedszkolach i szkołach podstawowych zostaną opublikowane listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Informacja o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu dziecka do wybranej placówki będzie również dostępna
w systemie rekrutacyjnym po zalogowaniu się na koncie dziecka pod adresem:
rekrutacje-warszawa.pzo.edu.pl

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, w terminie
od 25 kwietnia od godz. 13.00 do 8 maja 2024 r. do godz. 10.00
potwierdzają wolę zapisu do placówki, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Wolę zapisu można potwierdzić:

 • elektronicznie w systemie rekrutacyjnym – po zalogowaniu się na konto dziecka, należy kliknąć przycisk „Potwierdź wolę zapisu w placówce”.

Elektroniczne potwierdzenie woli zapisu jest wystarczające i nie wymaga dostarczania
do placówki druku potwierdzenia woli.

lub

 • dostarczając do placówki, do której dziecko zostało zakwalifikowane wypełniony druk potwierdzenia woli zapisu.
Niepotwierdzenie woli zapisu jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

 

 

 

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych rozpocznie się 5 marca br. o godz. 13:00
i prowadzona będzie za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji dostępnego pod adresem:

rekrutacja-warszawa.pzo.edu.pl

Rodzice/prawni opiekunowie, aby wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym, korzystają z zakładki „zarejestruj się” gdzie logują się wprowadzając:

numer PESEL kandydata, imię i nazwisko dziecka,

lub

numer identyfikacyjny do systemu informatycznego wydany przez dyrektora placówki pierwszego wyboru (dotyczy dzieci, które nie posiadają numeru PESEL)

Rejestracja wniosków w systemie potrwa do 20 marca do godz. 20.00. Po tym terminie nie będzie możliwe wprowadzenie nowych wniosków.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego (wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów) będzie możliwe
do 21 marca do godz. 16.00.

Wniosek podpisany profilem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowodem) i dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria rodzice przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji lub wersję papierową wniosku wraz z załącznikami składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z zasadami, kryteriami oraz harmonogramem rekrutacji.

Informacja o terminach, zasadach i kryteriach rekrutacji dostępna jest na stronie internetowej

Biura Edukacji:         https://edukacja.um.warszawa.pl      Rekrutacja – Przedszkola

 w zakładkach:
harmonogram rekrutacji,
kryteria rekrutacji,
zasady rekrutacji.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC RODZICÓW SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK

O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PLACÓWKI

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych dzieci oraz rodziców/ opiekunów prawnych dzieci jest Przedszkole nr 76 im. Warsa i Sawy zwane dalej Administratorem lub Placówką. Jeśli chce Pan/Pani zapytać o swoje prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych, kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej:

tel.: 22 510 36 20 wew. 212

e-mail: inspektor@dbfo.waw.pl

adres: Przedszkole nr 76 im. Warsa i Sawy z siedzibą w Warszawie 03-140, ul. Odkryta 18

 • Podstawą pozyskania i przetwarzania przez Administratora danych osobowych dzieci oraz ich rodziców/opiekunów prawnych w związku z przyjęciem dzieci do placówki jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Zgodnie z tym przepisem, przetwarzanie danych jest zgodne z prawem w przypadku, gdy jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Ponadto na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g) RODO Placówka w związku z przyjmowaniem uczniów na podstawie wniosków/zgłoszeń/podań przetwarza również dane osobowe zaliczane do szczególnej kategorii danych (np. dane dot. stanu zdrowia). Przetwarzanie danych osobowych w zależności od trybu regulującego proces przyjęcia dzieci do placówki określają przepisy ustawy Prawo oświatowe (art. 130-164) oraz przepisy aktów prawa miejscowego, które uszczegóławiają kryteria przyjmowania dzieci do Placówki. W przypadku przetwarzania informacji dodatkowych, które rodzice z własnej woli przekazują do palcówki w celu uzasadnienia konieczności przyjęcia dziecka spoza obwodu, podstawą przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.
 • Przetwarzanie danych osobowych dzieci przyjętych i uczęszczających do Placówki oraz danych osobowych ich rodziców/opiekunów prawnych uregulowane jest przepisami ustawy Prawo oświatowe oraz aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy. Jest to przede wszystkim rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Dodatkowo dane osobowe dzieci będą gromadzone i przetwarzane w Systemie Informacji Oświaty (SIO) na podstawie przepisów ustawy o systemie informacji oświaty. Ponadto dane dzieci będą też przetwarzane na podstawie art. 108a ustawy Prawo oświatowe w ramach założonego w Placówce monitoringu wizyjnego służącego wyłącznie zagwarantowaniu bezpieczeństwa nauczycielom oraz wychowankom Placówki.
 • Administrator będzie przetwarzał dane osobowe dzieci w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, przyjęcia zgłoszenia, rozpatrzenia podania, a wobec dzieci przyjętych do Placówki w celach realizacji zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowaniu dziecku bezpieczeństwa oraz w celu wypełnienia obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.
 • Administrator będzie przetwarzał dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych dzieci w celach rozpatrzenia wniosków rekrutacyjnych, podań i wniosków a w przypadku rodziców/opiekunów prawnych dzieci przyjętych do Placówki w celach kontaktowych, w celu zapewnienia opieki nad dzieckiem, a także w celu wypełnienia obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.
 • Przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podanie jest obowiązkowe. Brak danych we wniosku rekrutacyjnym/zgłoszeniu/podaniu uniemożliwi przeprowadzenie procesu przyjęcia dziecka do placówki i rozpatrzenie wniosku/zgłoszenia/podania przez Placówkę.
 • Administrator danych będzie udostępniać dane osobowe dzieci, ich rodziców/opiekunów prawnych innym odbiorcom tylko jeśli taki obowiązek lub uprawnienie wynikać będzie z przepisów prawa. Oprócz tego Administrator będzie mógł przekazywać dane osobowe podmiotom, które w ramach powierzenia przetwarzania danych przetwarzają dane osobowe na rzecz Administratora. Są to dostawcy usług informatycznych, systemów oraz programów informatycznych, których usługi wiążą się prowadzeniem dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, firmy wykonujące usługi archiwizacyjne oraz firmy niszczące dokumenty.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 • Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 • Administrator będzie przetwarzał dane osobowe dzieci oraz ich rodziców/opiekunów prawnych przez okres przewidziany przepisami prawa, w szczególności ustawy Prawo Oświatowe oraz m.in. na podstawie przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w szczególności przepisów rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
 • Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; sprostowania nieprawidłowych danych na podstawie art.16 RODO; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany o ile zachodzą przesłanki z art. 20 RODO
 • Każdej osobie, która uważa, że jej dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).
Skip to content