Oferty pracy

OFERTA PRACY

Dyrektor Przedszkola nr 76 zatrudni Panią na stanowisku woźna. Praca na pełen etat.

 Dokumenty aplikacyjne prosimy składać w sekretariacie Przedszkola nr 76 przy ul. Odkrytej 18 w godz. 8.00 – 16.00

 

Wszystkich kandydatów do pracy, w Przedszkola nr 76 im. Warsa i Sawy  prosimy o zamieszczenie w swoich dokumentach aplikacyjnych następujących klauzul zgód:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich wszystkich danych osobowych przez Przedszkole nr 76 im. Warsa i Sawy zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, w związku z trwającym procesem rekrutacyjnym na stanowisko ……………………………………….. ( nazwa stanowiska ).

Oświadczam, że mam świadomość, że wyrażoną zgodę mogę w każdej chwili wycofać, ale nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedszkole nr 76 im. Warsa i Sawy, zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Oświadczam, że mam świadomość, że wyrażoną zgodę mogę w każdej chwili wycofać, ale nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

Obowiązek informacyjny

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 76 im. Warsa i Sawy reprezentowane przez Dyrektora zw. dalej Administratorem. Może Pani/Pan skontaktować się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej:

tel.: 22 510 36 20 wew. 212

e-mail: inspektor@dbfo.waw.pl

adres: Przedszkole nr 76 im. Warsa i Sawy z siedzibą w Warszawie 03-140, ul. Odkryta 18

 

  • Podstawą pozyskania i przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO ewentualnie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – tj. zgoda, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c) w zw. z art. 22¹ Kodeksu pracy.
  • Celem przetwarzania danych osobowych jest rozpatrzenie Pana/Pani aplikacji na stanowisko pracy, poprzedzające zawarcie umowy o pracę.
  • Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie danych wiąże się z brakiem możliwości przeprowadzenia rekrutacji. Ma Pan/Pani prawo w każdej chwili wycofać wyrażoną przez siebie zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • Administrator będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa w ramach przysługującego mu uprawnienia wynikającego z przepisów prawa, bądź w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego. Ponadto, Administrator będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe podmiotom działającym na rzecz Administratora w oparciu o powierzenie przetwarzania danych. Są to dostawcy systemów informatycznych, za pośrednictwem których Administrator przetwarza dane osobowe, firmy hostingowe, firmy niszczące dokumentacje oraz firmy świadczące usługi archiwizacyjne.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu wycofania przez Pana/ Panią zgody. Administrator może jednak wcześniej usunąć Pani/Pana dane osobowe o ile uzna, że doszło do zrealizowania celu przetwarzania.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; sprostowania nieprawidłowych danych; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach w skazanych w art. 21 RODO; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, o ile zachodzą warunki z art. 20 RODO.
  • Jeżeli uważa Pan/pani, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content